Prof. Dr. Alpaslan �ZT�RK
 Ortopedi ve Travmatoloji Uzman�


 

Ho�geldiniz

"�al��mak benim karakterimdir"

E�itim hayat�m� insanl��a adamaya s�z vermi�tim. Bug�n geldi�im noktada ba�ta hekimlik mesle�inin �zerimdeki gururu ve asil T�rk milletine hizmet etmenin �erefini ta��d���m� belirtmek isterim.

Ba�ar�yla tedavi edilmi� bir hastan�n hekimine tesirini kelimelerle ifade etmek ne m�mk�n. Her sabah uyand���m�zda akl�n�zdan ge�en ilk kelimelerin, ya�ant�m�z�n bir aynas� oldu�una inan�yorum. Sa�l�k bireyler i�in hizmet etmek ko�ulu, bilim ve irfan yolunda at�lan her ad�m�n destek�isi olarak muayenehaneme her sabah co�kuyla gidiyor, �al��malar�ma a�k ile devam ediyorum.

Prof. Dr. Alpaslan �ZT�RK
Sa�l�k Bilimleri �niversitesi
Bursa Y�ksek �htisas E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi.

 

 


Yeni Ne Var?

Yay�nlar

ESERLER

Foto�raf

Video

�leti�im

0224 295 50 00

Randevu

T�rk Web Ajans